body { دلت که میگیرد
دلت که میگیرد
دلگیـــر " نبــاش!


+ تاريخ چهارشنبه هجدهم اردیبهشت 1392 | ساعت0:12 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

" دلگیـــر " نبــاش!

دلـــت کــه " گیـــــر " بــاشـد؛

رهـــا نمـی شــوی.....!

یــادت بــاشد :

"خــداونـــد" ، بنــدگان خـود را؛

بـــا آنچــه بـــدان " دل بستـه " انــد مـــی آزمـــاید ...


برچسب‌ها: دلگیر

+ تاريخ پنجشنبه دهم اسفند 1391 | ساعت18:36 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

من یه دیوونم وقتشه عاقل شم

 تو ته خوبی حق بده عاشق شم

 

 


+ تاريخ چهارشنبه هفدهم مهر 1392 | ساعت0:58 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

سلام همه .خوبید خوشیدو از اینا به خدا ن نمیتونم کامنت بزارم فک نکند نامرد شدم. از ایناها حسین جون زهرا جون وبقیه جونا که تولدمو تبریک گفتین ممنون

+ تاريخ دوشنبه هجدهم شهریور 1392 | ساعت23:23 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

جمعه تولدمه

بازم شب تولدم قراره تویه یه خونه تنها باشم با این تفاوت که امسال این تنهایی رو دوست دارم


+ تاريخ پنجشنبه چهاردهم شهریور 1392 | ساعت0:30 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

چند روزه دیگه تولدمه و امسال واقعا هیچکس نیست که بهم تبریک بگه  خنده داره که دلم میگیره مثل یه بچه ی کوچولو که دلش کلاه تولد میخواد

+ تاريخ جمعه هشتم شهریور 1392 | ساعت1:17 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

تــنـهـایــے را دوســـت دارم .

عـادت کـــرده ام کــــﮧ تــنـهــا با خــودم باشـــم ،

دوســتــے میــگـفت عـیــب تــنـهـایــے ایــن اســت کـــﮧ

عـادت مــیـکـنــے ... خــودت تـصــمـیـمــے مـے گیرے ،

تــنـها بـــﮧ خــیـابان مــے روے،

و بـــﮧ تــنـهـایــے قـدم میزنـے .

پــشـت مــیـز کــافـے شــاپ تــنـهـایــے مـے نشینـے

و آدمــهـا را نــگاه میــکنے ،

ولــی مــن بـــﮧ خـاطر هــمـیــن حـــــــس دوســـتـش دارم .

تــنـهـا کـــﮧ باشـے نگاهـــت دقــیـق تــر مــے شــود و مـــعـنـا دار ؛

چــیـزهــایــے مـے بینے کـــﮧ دیگران نــمے بینند،

در خــیـابان زودتر از همـــﮧ میــفـهـمـے پایــیـز آمده

و ابرها آســمـان را محـــکـم در آغــــوش کشـــیـده اند

مــیـتـوانــے بے توجـــﮧ بـــﮧ اطــراف،

ســاعتهــا چـشـم بـــﮧ آســـمان بــدوزے و تــولد باران را نظاره گــر باشــے.

بــــراے هــمـیـن تــنـهـایـــے را دوســـت دارم

زیرا تــنـهـا حســے اسـت کـــﮧ بــــﮧ مــن فــرصـت مـــی دهــد خـــودم باشـــم

با خـــودم کـــﮧ تــعـارف نــدارم !

ســالهـاست بــــﮧ تــنـهـایــے عـادت کـــرده ام....

عـــشــق هــدیـــﮧ ایـــسـت ڪــﮧ خـــداونــد ســـاده بــــﮧ تــــو نـمـے دهـد ! بـار هــا

امــتـحـانـت مـے ڪـنـد ! و در آخــــر عــشـق واقـعــے را بـــﮧ تــو هــدیــــﮧ مـے ڪند

! درســـت زمـــانـے ڪــﮧ قـــدرش را ڪامــل مـے دانـے!!!!
====================================
تــَمآم هوآ رآ بو مـے کشم

چشم مـےدوزم

زل مـے زنم…

انگشتم رآ بر لبآטּ زمیـטּ مے گذآرم:

” هــــیس…

!مـے خوآهم رد نفس هآیش بـﮧ گوش برسد…!”

امآ…!

گوشم درد مـےگیرد از ایـטּ همـﮧ بـے صدآیـے

دل تنگـے هآیم را مچالـﮧ مـے کنم و

پرت مـے کنم سمت آسمآטּ!

دلوآپس تو مـے شوم کـﮧ کجآے قصـﮧ مآטּ سکوت کرده ایـے

کـﮧ تو رآ نمـے شنوم...
=================================================
وقتــــــی "رفتــــــی" تا آخــــــر "بــــــرو"

وقتــــــی "مانــــــدی" تا آخــــر "بمــــان"

ایــــــن تــــــن.....خستــــــه ســــــت !

از نیــــــمه رفــــــتن ها.............

از نیــــــمه مانـــــدن ها.
=================================================
چـہ کسے میگویـב ڪـہ مــטּ هیچ ندارم…؟

مــטּ چیزهاے با ارزشے دارم ….!

حنجره اے براے بغض …

چشمانے براے گریـہ...

لبهایے براے سکوت…

בستهایے براے خالے مانـבטּ
=====================================================
ایــــــــטּ روزهـــــــا


نـبـضـم ڪـُـنـد مـﮯزنـد(!)


قـلـبـم تـیـر مـیڪشـد(!)

دارم . . .


صـدایـــ ِ خـُرد شـدטּ ِ احـسـاسـم را(!)


لا بـﮧ لایـﮧ


چـرخ دنـده هـاﮮ ِ زنـدگــــی


مـیــشـنَـوم . . .(!)
==============================================
× ایـטּ روزهــآ آنـقَـدر بُغـضـَمـ سَـنـگـیـטּ شـُــده×

×ڪــہ اَگــَر گــَـردَنــَمـــ را هَــمـ بــِــزَنــے ×

×بــہ جـآے خــــوטּ , اَشــڪـ مـــے ریـزَد×
======================================================
پُکـ هایــے کـه به سیگار مے ـزنَمـ

ـاز یـادآورے خاطرـات تو نیستــ

نے ـکوتیـלּ ... مَرـا بهتر ـاز تو ـدَرک مے ـکـُند و آرامَمـ میکـُـند

بهتر مـے ـدانـَد کامـ گرفتن حُرمَتــ ناלּ وُ نــَمک ـدارد ...

تمامـ سیگارـهاے دُنیـا رـا هَــمـ کـ ه ـدود کُنـــے تنهایـے ـاتــ

تـوجـ ه هیچ ـکــَس رـا

جُـز پیرمَرـد سیگـار فــُروش جـَلب نـَخوـاهَد کــَرد ...
=====================================================
بگــ ــذآر "سُـکـــــــــــوتـــــ " قــ ــآنـوטּ زندگـــے مَــטּ بــ ــآشــב..

وقـتــے وآژهـ هــ ــآ..

בَرב رآ..

نمــےفهمنــב..

کــ ــآش غــ ــمـ و غصـ ـــہ هـ ـمـ قیمتـــے בآشتـــ ـ..

مجـ ــآنــے استـــ لعنتـــے..

همـــہ مـــےخــ ــورنـــב..
===========================================
دوست داشتن یعنی:

بیست نفر واست سالاد فصل سلطنتی درست میکنند...

لب نمیزنی...

ولی دووست داری تره ای رو بخوری که “اوون” هیچوقت واست خرد نمیکنه!

==========================================
 
 

+ تاريخ جمعه هشتم شهریور 1392 | ساعت1:13 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

بالاخره با هم حرف زدیم من از همیشه مطمعن ترم که نمیخوام تو زندگیم باشه یگه واقعا نمیخوام

+ تاريخ جمعه بیست و پنجم مرداد 1392 | ساعت22:57 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

خدا ما رو برای هم نمی‌خواست .. فقط می‌خواست همو فهمیده باشیم
بدونیم نیمه‌ی ما مال ما نیست .. فقط خواست نیمه مونو دیده باشیم

تموم لحظه های این تب تلخ .. خدا از حسرت ما با خبر بود
خودش ما رو برای هم نمی‌خواست .. خودت دیدی
دعامون بی‌اثر بود

چه سخته مال هم باشیم و بی‌هم .. می‌بینم میری و می‌بینی میرم
تو وقتی هستی اما
دوری از من .. نه میشه زنده باشم نه بمیرم

نمیگم دلخور از تقدیرم اما .. تو میدونی چقدر دلگیره این عشق
فقط چون دیر باید می‌رسیدیم .. داره رو دست ما می‌میره این عشق

 


+ تاريخ جمعه یازدهم مرداد 1392 | ساعت13:15 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

قبلنا این وقتا که میشد شب دعاو ..... خیلی دعا داشتم واسه خودم خیلی چیزا بود که میخواستم اما الان نمیدونم باید چه دعایی بکنم نه این که هرچی خواته باشم خدا بم داده نه که البته بعدش بابت نداشتنش خوشحال بودم الان نمیدونم چی باید بخوام چون حس میکنم بزرگشدم خیلی چیزا هست که میخوام عوض شه درست شه یا چیزایی که داشته باشم اما نمیدونم چجوری بخوام تنها چیزی که بیشتر از همه میخوام اینه که دلم اروم شه پاک شه از هر حسی نسبت به هر بیگانه ای اره اون عشقی که بود یه بیگانه بود

سالای گذشته هر سال این موقع کربلا بود تاصب نه میزاشت من بخوابم نه خودش میخوابید نمیدونم میرفت زیارت یا میرفت که...

بی خیال خاطره هاشم باید پاک شن مث خودش چن روزه دیگه تولدشه من نگرانه خودمم خیلی


+ تاريخ سه شنبه هشتم مرداد 1392 | ساعت0:18 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

نمیدونم چرا این روزا یه حالی ام یه جوری گیجم انگار هیچ حسی درونم نیست نمیدونم این خوبه یا بد اما ارومم نه دلتنگم نه خسته ام نه عاشق مثل یه مرده هیج حسی ندارم حتی بعضی وقتا یادم میره باید غذا بخورم اما خوبم اینجوری که هستم حالم بهتره خیلی بهتره

     حیوونی تازه ادم شده بود به سرش هوایه حوا زدو رفت


+ تاريخ یکشنبه سی ام تیر 1392 | ساعت0:16 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

 

 

۲۸ تیر ۱۳۸۷ عزیزی از دست رفت که ....

واژه ای در خور وجودش پیدا نمیکنم

                روحش شاد


+ تاريخ جمعه بیست و هشتم تیر 1392 | ساعت0:33 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

به جرعت میتونم بگم خسرو شکیبایی یکی از معدود کسایی بود که ارزویه دبدنشو در حضورش بودنو داشتمو دارم و برای نبودنش متاثرم صداش تنها صداییه که تو اوج تنهایی ارومم میکنه وقتی با همه حسش وازه هایه شعرسهرابو لمس میکنه و بعد جوری نجواشون میکنه که انگار داری گفته هاشوتجربه میکنی انگار تویه اون لجظه ای که داره تعریف میکنه روحش شاد واقعا از عمق وجودم براش بهترین هارو تویه بهشت میخوام فردا سالروز درگذشتشه لطفا وقتی این مطلبو میخونید براش طلب امرزش بکنید ممنون

 

عکس های زنده یاد خسرو شکیبایی یک

 

 

عکس های زنده یاد خسرو شکیبایی یک

 

 

 

 

 

 

 

 

عکس های زنده یاد خسرو شکیبایی یک

 


+ تاريخ جمعه بیست و هشتم تیر 1392 | ساعت0:14 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

دلتنگم ...........

                     دلتنگ


+ تاريخ دوشنبه هفدهم تیر 1392 | ساعت23:58 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

دم بچه های والیبال گرم


+ تاريخ سه شنبه یازدهم تیر 1392 | ساعت13:12 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

پنج شنبه بعد از چند ماه تویه یه مهمونی مامانمو دیدم میخواست بهم نزدیک شه اما هنوز حس میکنم یه دیواری بینمونه دیگه الان اگرم اون بخواد من نمیتونم قبولش کنم از این حرسم میگیره بقیه میگن وقتی پولداربودو شوهرش ورشکست نشده بود باش خوب بودی چه ربطی داره مگه من پولاشو میخواستم اونموقع تازه اومده بودم نزدیکشو میخواستم باهاش باشم اما نشد انگار بینمون یه حسه سنگینه نه اون میخواد بیاد جلو نه من میتونم یه خواهر نا تنی دارم ۶ یال ازمن کوچیکتر شایدم ۵سال خیلی دوسش داشتم برام خیلی مهم بود تا وقتی که با پسری دوست شد که به نظر خودش خوب بود اما من تنها کسی بودم که چهره ی واقعیشو میشناختم هیچ وقت نتونستم اینارو بهش بگم یه مدت از دوستیشون که گذشت و خیلی اونو قبول داشت دنباله حرفای اون مدام منو تحقیر میکرد برام پیامک ای بد میفرستاد بهم خیلی را حت توهین میکرد میگفت انگشت نمای شهر جنده هرزه منم خیلی کوتاه اومدم خیلی سعی کردم حرف نزنم چند بار بینمون بهم خورد بعدش دوباره جوشش میدادمو تمومش میکردم تا وقتی که دیگه نتونستم خیلی کوچیکم کردم همیشه دلم میخواست کمکش کنم دوست داشتم خواهر بزرگش باشم اما اون خیلی اذیتم کردو حالا همه طرف اونو گرفتن میگه من بهش خیلی کوچیکش کردمو خوردش کردم نمیدونم چرا اما خیلی برام سخته خیلی برام سنگینه مامانم حتی اسممو نمیاره به خودش زحمت نمیده تا در خونم بیاد بد میگه من پسش میزنم حالم خیلی بده کاش نمیرفتم مهمونی کاش بازم باهاشون رودر رو نمیشدم خیلی دارم عذاب میکشم همش سعی میکنم به رویه خودم نیارم اما واقعا تنهام بودنش حالم بدتر میکنه کاش یکی رو داشتم که ارامش بود الان همه تشنجن از اون ور خاهربزرگم از تهران زنگ زده میگه مامان به خاطر تو حالش بد شده به مریم توهین میکنی هرچی دلش میخواد میگه نبودنشون یه طرف نبودنو هر از گاهی اومدنو عذاب دادنشون هزار طرف خیلی کلافه ام

+ تاريخ یکشنبه دوم تیر 1392 | ساعت15:9 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

سلام چن روزه که حالم خوب نیست دوست جونا ببخشید برای کسی کامنت نمیزارم خوب شم به همه سر میزنم بووووووووووووووووووووس

+ تاريخ جمعه بیست و چهارم خرداد 1392 | ساعت14:59 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

خورشید در پناه تو آرام گرفته ...
و
من که رخت شب به تن دارم ...
بدون ماه ..
به سوسوی هر ستاره بغض می کنم ...
.
.
.
خورشید در پناه تو آرام گرفته 
و 
من هر روز برای نجات سایه ام 
به اندازه ی تمام حجم سیاهش با نور می جنگ ...
.
.
.
خورشید در پناه تو آرام گرفته ...
ولی اینجا
تنها فانوس سیاهی های من هم نقاب بر چهره بود 
و 
من 
از آن دم که بر بادم داد ...
تمام بره ها را 
گرگ می بینم ...
و تمام 
گل سرخ ها را بوته های خار
.
.
.
خورشید در پناه تو آرام گرفته 
و
من چقدر به آغوش تو حسادت می کنم ...


+ تاريخ چهارشنبه پانزدهم خرداد 1392 | ساعت21:33 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

یه ادم عوضی هست که بیشتر مطالبمو کپی میکنه بعد اومده برام تظر خصوصی گذاشته که یه کم ابداع داشته باش اسمشو نمیگم اما اگه شعورش برسه دیگه این غلطو نمیکنه

+ تاريخ سه شنبه چهاردهم خرداد 1392 | ساعت12:42 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

هادی جون وبت باز نمیشه نمیدونم چرا حرصم درومدچن بار سعی کردم نیست که خیلی سرعته نتمون خوبه و خیلی بلاگفااخره همه چیه این مشکلانادر پیش میاد تاباز شد برات نظر میزارمو بهت میگم جوابتو

+ تاريخ چهارشنبه هشتم خرداد 1392 | ساعت12:21 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

سیاوش بازمه فیلترشدی اگه اومدی ادرس جدیدتو برام بزار ممنون میشم عزیزم

مرسی سیاوش جون ادرسو تو لینکادرست کردم


+ تاريخ دوشنبه ششم خرداد 1392 | ساعت14:25 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

شاید احمقانه بنظر بیاد اما نیاز دارم تویه بغلش لمس بشم و بوسیده بشم نیاز دارم حسش کنم

+ تاريخ دوشنبه ششم خرداد 1392 | ساعت0:9 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

دارم جون میکنم فراموشش کنم ادای خوشحالارو در میارم دارم سعی میکنم یادم نباشه که یه روزی بوده اما لبای نرمو داغش صدایه نفسش تو گوشم اروم لمس کرد صورت مردونش التماسم واسه بغلشو نه گفتن اون و وقتی که برای اولین بار بغلم کرد دستای داغش رویه تنم رویه صورتم همه اینا دیونم میکنه هرلحظه هیچ کس رو جز اون نمیخوام خیلی کلافه ام میخوام بازم شبو تاصبح صدای ارومشو بشنوم میخوام بازم گریه کنمو اون به زور بغلم کنه و بگه من همیشه مواظبتم دروغه قبول همیشه نیست اما فلا باشه میخوام بازم بگه موهای فرفریت فقط مال منه سرو اروم بزارم رویه پاهاشو نوازشای اون تموم نشه دلم خیلی میخواد باشه میخوام وقتی رانندی میکنه دستمو بگیر و همه حواسش به این باشه من چجوری به لباش نگاه میکنم بدش اروم بگه تو که منو کشتی بیا اینجا و اروم لبامو ببوسه میخوام بازم دلم تو دستاش بلرزه بهش نیلز دارم کاش بفهمه

+ تاريخ چهارشنبه یکم خرداد 1392 | ساعت17:42 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

بچه ها لطفا یه اسم پسر خوشگل بگید که اصیل ایرانی باشه حتما هرکی میاد بگه باشه من خودم اریا میگم

دوووووووووووووووووووستتتتتتون دارم من خیلی خوشحالم


+ تاريخ شنبه بیست و هشتم اردیبهشت 1392 | ساعت12:12 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

دلم گرفته ای دوست، هوای گریه با من
گر از قفس گریزم کجا روم، کجا من؟

کجا روم که راهی به گلشنی ندانم
که دیده برگشودم به کنج تنگنا من

نه بسته‌ام به کس دل، نه بسته کس به من دل
چو تخته‌پاره بر موج، رها، رها، رها من

ز من هر آنکه او دور ، چو دل به سینه نزدیک
به من هر آن که نزدیک، ازو جدا، جدا من!

نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی
که تر کنم گلویی به یاد آشنا من

ز بودنم چه افزود؟ نبودنم چه کاهد؟
که گویدم به پاسخ که زنده‌ام چرا من؟

ستاره‌ها نهفتم در آسمان ابری
دلم گرفته ای دوست ، هوای گریه با من+ تاريخ جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392 | ساعت16:22 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

وقتی یه ادم بی ارزش یه انگل اجتماعی بهتون بهتون میزنه و عصاب خط خطی تونو خرابترش میکنه باهاش چکار میکنید؟؟؟؟؟؟؟؟

میشه لطفا بیاینو بگید


+ تاريخ دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392 | ساعت15:10 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

 

 

خیلی وقت است از چیــــزهایی که دوستشان داریم

ساده دل می کنیــــــــم.!!

پس چقدر در این مصیبت حرفه ای هستیم ،

که جدایـــــــــــی نادر از سیمینمان ،

کل دنیـــــــا را میـــــــــــگیرد...

============================

 

. افسوس باید
باز بکشم بار قلبم را
با درد و اندوه
آن سان که سگی باز می کشد تا لانه
اشکریزان 
پایش را 
که از جا کنده است قطا

 


+ تاريخ یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1392 | ساعت12:48 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼
روزی می رسد


که دلت برای هیچکس


به اندازه من تنگ نخواهد شد...


برای نگاه کردنم...


خندیدنم...


اذیت کردنم...


برای تمام لحظاتی که در کنارم داشتی


روزی خواهد رسید که در حسرت


تکرار دوباره من خواهی بود


می دانم روزی دیگر نیستم


و هیچکس تکرار من نخواهد شد...+ تاريخ جمعه سیزدهم اردیبهشت 1392 | ساعت0:21 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

دلم تنگولیده براش


+ تاريخ جمعه سیزدهم اردیبهشت 1392 | ساعت0:8 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼

روزه مادره اما من کسی رو ندارم که بهش تبریک بگم این چیزایی که میگنو من جایی تجربه نکردم که برمو بگم ممنونم سرم تاحالا رویه پایه کسی نزاشتم تاحالا پر بغض به بغل یه مادر پناه نبردم من حتی یه بارم باهاش اروم نشدم کاش مرده بود اینجوری میگفتم نتونسته اما اینکه هستو برایه من نیستو ادعا میکنه من نخواستمش بیشتر عذابم میده اگه مادر اینه همون بهتر که نیست

+ تاريخ چهارشنبه یازدهم اردیبهشت 1392 | ساعت11:47 | نويسنده رها
|

........................................................ ☼